വീട് » പാക്കിംഗ് മെഷീൻ » ZONESUN ZS-WB12A മിൽക്ക് റോട്ടറി വൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പെറ്റ് റീസൈക്കിൾ 12 ഹെഡ്സ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വാഷിംഗ് ഡ്രൈയിംഗ് മെഷീൻ

ZONESUN ZS-WB12A മിൽക്ക് റോട്ടറി വൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പെറ്റ് റീസൈക്കിൾ 12 ഹെഡ്സ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ വാഷിംഗ് ഡ്രൈയിംഗ് മെഷീൻ

Send a message to get a real-time price list:

ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക
ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുക